“Nhận diện thực phẩm có trách nhiệm” là gì? Hãy lắng nghe những chia sẻ của Ths Nguyễn Kim Thanh tại Hội thảo “Nhận diện thực phẩm an toàn” do AFT tổ chức.