QUI TẮC ỨNG XỬ NỘI BỘ
HIỆP HỘI THỰC PHẨM MINH BẠCH (FTA)
[Dự thảo]

Căn cứ Quyết định số  /   /   ngày   /  /    của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ
Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Hiệp Hội Thực phẩm Minh bạch

Đại Hội lần thứ nhất thông qua Qui tắc Ứng xử nội bộ của FTA như sau:

Điều 1: Nguyên tắc chung:

FTA là tổ chức kinh tế- Kỹ thuật phi lợi nhuận của các nhà sản xuất  tham gia các chuỗi sản xuất nông sản- thực phẩm,  bao gồm chủ trang trại, Hợp tác xã nông nghiệp, Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, nhà cung cấp chế phẩm hóa học, sinh học, các cơ sở vận tải – logistic, các nhà bán lẻ, tự nguyện tham gia vào Hiệp hội Thực phẩm minh bạch để phát triển thị trường cho thực phẩm an toàn,  góp phần xây dựng một nền sản xuất thực phẩm an toàn, minh bạch thông tin. Hội viên có thể là một số cá nhân là chuyên gia, tham gia Hội theo qui định của Điều lệ Hội.

Qui chế này được Đại hội toàn thể/ Hội nghị thường niên ban hành với mục đích bảo vệ sự trong sáng  và uy tín của cộng đồng FTA, xây dựng lòng tin của người tiêu dùng với sản phẩm lưu hành trên thị trường của doanh nghiệp FTA.

Điều 2Điều kiện Hội viên

 • Doanh nghiệp tự nguyện minh bạch thông tin về quá trình sản xuất- tiêu thụ, đã và đang áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn mực được qui định bởi các cơ quan thẩm quyền quốc tế hoặc trong nước, hoặc chứng nhận của bên thứ ba độc lập quốc tế hoặc trong nước, tán thành Điều lệ và có đơn xin gia nhập FTA
 • Doanh nghiệp tự nguyện minh bạch thông tin về quá trình sản xuất- tiêu thụ, đang trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn mực được qui định bởi các cơ quan thẩm quyền quốc tế hoặc trong nước, có kế hoạch cụ thể  để nhận chứng nhận đạt tiêu chuẩn của bên thứ ba độc lập quốc tế hoặc trong nước, tán thành Điều lệ và có đơn xin gia nhập FTA.
 • Các hội sản xuất thực phẩm, Viện nghiên cứu, các chuyên gia có chuyên môn liên quan lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và chứng nhận hợp chuẩn, hợp qui, tán thành Điều lệ và tự nguyện có đơn xin gia nhập AFT

Điều 3: Thẩm tra trước khi kết nạp:

 • Sau khi nhận được đơn xin gia nhập của doanh nghiệp/ tổ chức, BCH AFT cử đại diện đến thăm doanh nghiệp để xác nhận đủ điều kiện tham gia FTA trong thời gian 15 ngày sau khi nhận đơn xin tham gia FTA.
 • Sau khi có xác nhận đủ điều kiện, trong thời gian 5 ngày BCH FTA công bố công nhận hội viên mới hoặc thông báo để doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung nâng cấp đạt các tiêu chí qui định.

Điều 4: Trách nhiệm  AFT với Hội viên:

 • Hỗ trợ Hội viên phát triển thị trường cho thực phẩm sạch, minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc.
 • Bảo vệ và giữ gìn các giá trị chung của FTA: Thương hiệu, danh tiếng và uy tín chung của cộng đồng sản xuất thực phẩm sạch, minh bạch thông tin.
 • Theo dõi, tổ chức thẩm tra thường xuyên việc chấp hành Điều lệ, Qui tắc Ứng xử, tiêu chí minh bạch thông tin sản phẩm và đề xuất với doanh nghiệp giải pháp xử lý khi có vấn đề được phát hiện
 • Bảo vệ uy tín của doanh nghiệp trong trường hợp DN bị vu oan, vu cáo do cạnh tranh không lành mạnh
 • Làm cầu nối, đề xuất và phản biện các chính sách của Chính phủ

Điều 5Trách nhiệm của Hội viên:

 • Bảo vệ uy tín của FTA, góp phần xây dựng lòng tin của người tiêu dùng với sản phẩm an toàn, minh bạch thông tin, xây dựng và phát triển Hội.
 • Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của Hội viên qui định tại Điều lệ Hội và bản Qui tắc ứng xử này.
 • Đưa thông tin truy xuất nguồn gốc/ minh bạch với từng lô hàng tiêu thụ trên thị trường theo tiêu chí minh bạch với từng loại sản phẩm đã được thống nhất chung. Tiêu chí này sẽ được cập nhật thường xuyên tùy theo yêu cầu thực tế.
 • Chia xẻ thông kinh nghiệm, thông tin cho các Hội viên để cùng xây dựng và phát triển ngành sản xuất thực phẩm sạch, an toàn, minh bạch thông tin.
 • Hàng năm gửi báo cáo đến Tổng Thư ký Hội số liệu về sản lượng, cơ cấu thị trường và những biện pháp chính đã áp dụng để nâng cao chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Không vì lợi ích riêng mà gây hại tới lợi ích chung của cộng đồng hoặc của doanh nghiệp hội viên khác.
 • Đóng góp Hội phí và những khoản kinh phí khác theo nghị quyết của Đại hội toàn thể.

Điều 6: Nội dung thông tin minh bạch

Theo tiêu chuẩn chung đã được các doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất thống nhất, bao gồm những phần chính sau đây:
 1. Thông tin về doanh nghiệp, tên và địa chỉ doanh nghiệp, các giấy chứng nhận đã đạt được còn thời hạn hiệu lực.
 2. Thông tin về sản phẩm
 3. Thông tin về lô hàng cụ thể khi xuất xưởng, bao gồm các khâu trong chuỗi sản xuất – tiêu thụ:
 • Thời gian trồng, thời gian xuất xưởng,
 • Thông tin qúa trình sản xuất
 • Thành phần, xuất xứ, danh mục thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, probiotics (được dùng cho thực phẩm), các phương pháp bảo đảm an toàn vệ sinh được áp dụng
 • Thông tin phương tiện vận chuyển và hàng hóa trên xe
 • Thông tin cơ sở bán lẻ

Điêu 7: Kiểm tra thực hiện việc minh bạch thông tin:

 • Định kỳ, 6 tháng- 1 năm/ lần, đại diện các doanh nghiệp Hội viên trong địa bàn tổ chức kiểm tra chéo hoặc chuyên gia độc lập của FTA sẽ đên kiểm tra. Nội dung kiểm tra: độ chính xác và trung thực của thông tin truy xuất nguồn gốc/ minh bạch căn cứ trên tiêu chí minh bạch của sản phẩm.
 • Một tổ kiểm tra có ít nhất 3 thành viên đại diện 3 bên khác nhau. Tổ kiểm tra có thể bao gồm doanh nghiệp hội viên và chuyên gia hoặc cả 3 đại diện đều từ doanh nghiệp. Trường hợp 3 địa diện từ doanh nghiệp sẽ cử 1 đại diện làm tổ trưởng. Trường hợp có chuyên gia tham gia tổ kiểm tra, chuyên gia sẽ làm tổ trưởng.

Điều 8: Trách nhiệm của Tổng Thư ký FTA

 • Sắp xếp lịch kiểm tra trong năm, theo dõi thực hiện, tổng hợp kết quả và định kỳ hàng tháng báo cáo đến Ban Thường Vụ FTA
 • Báo trước ít nhất 6 tháng đến doanh nghiệp và chuyên gia độc lập dự kiến lịch kiểm tra, để lấy ý kiến. Gửi Lịch kiểm tra chính thức ít nhất 3 tháng, công khai trên trang web của FTA. Cử tổ trưởng kiểm tra đối với nhóm doanh nghiệp
 • Hỗ trợ phương tiện đi lại và chi phí lưu trú cho chuyên gia độc lập
 • Gửi danh sách các nội dung cần kiểm tra đến đoàn kiểm tra ( check list) để đoàn kiểm tra có căn cứ kiểm tra và đánh giá

Điều 9: Trách nhiệmcủa nhóm DN/ chuyên gia thực hiện kiểm tra

 • Mỗi doanh nghiệp có trách nhiệm luân phiên là doanh nghiệp tham gia tổ kiểm tra hoặc chịu sự kiểm tra của tổ kiểm tra.
 • Kiểm tra trên tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và trung thực và hỗ trợ doanh nghiệp được kiểm tra, tránh thái độ tiêu cực, gây chia rẽ.
 • Kiểm tra đúng các nội dung trên check list đã được gửi
 • Bố trí thời gian và cử cán bộ phù hợp tham gia kiểm tra chéo
 • Tham gia ý kiến đóng góp vào kết luận chung của đoàn do tổ Trưởng dự thảo.
 • Báo cáo kết quả kiểm tra được gửi đến doanh nghiệp doanh nghiệp được kiểm tra chậm nhất là 10 ngày làm việc sau thời gian kết thúc kiểm tra. Tổ Trưởng có trách nhiệm giải thích, phản hồi những ý kiến chưa rõ và tiếp thu những ý kiến thỏa đáng của doanh nghiệp đối tượng kiểm tra
 • Chịu trách nhiệm về phương tiện vận chuyển và chi phí liên quan cho cán bộ của doanh nghiệp được cử tham gia tổ kiểm tra
Điều 10Trách nhiệm của Doanh nghiệp chịu sự kiểm tra
 • Chấp hành việc kiểm tra và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu vầ tài liệu và phương tiện làm việc của tổ kiểm tra
 • Lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý của tổ kiểm tra với tinh thần cầu thị, góp ý khi thấy cần thiết
 • Triển khai thực hiện các biện pháp sửa chữa theo góp ý của tổ kiểm tra và báo cáo kết quả đến văn phòng AFT trong thời gian chậm nhất là 2 tháng sau ngày kết thúc đợt kiêm tra/ nhận được ý kiến kết luận của Lãnh đạo AFT. Trong trường hợp phát hiện lỗi nghiêm trọng thì chấp hành / ý kiến kết luận của Lãnh đạo AFT và triển khai thực hiện theo qui định tại điều 11, Qui chế này
 • Bố trí ăn trưa cho đoàn kiểm tra và chi phí ăn nghỉ cho chuyên gia độc lập tham gia tổ kiểm tra, trong trường hợp cần nghỉ lại

Điều 11: Xử lý kết quả kiểm tra

 • Nhóm doanh nghiệp chịu trách nhiệm kiểm tra chéo hoặc chuyên gia độc lập, sau khi đã lấy ý kiến các bên liên quan, gửi báo cáo kết quả kiểm tra trong thời gian chậm nhất là 1 tháng đến văn phòng FTA và đến doanh nghiệp chịu sự kiểm tra
 • Tổng thư ký tổng hợp theo dõi kết quả kiêm tra của từng doanh nghiệp, báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch cho ý kiến xử lý với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng Điều lệ và Qui tắc ứng xử của FTA. Chủ Tịch/ Phó Chủ tịch thông báo đến doanh nghiệp liên quan ý kiến kết luận, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hoặc thông báo chấm dứt tư cách hội viên đối những doanh nghiệp vi phạm những nguyên tăc chung làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của FTA.

Điều 12: Điều khoản thi hành

 • Qui chế này có hiệu lực thực hiện sau khi được đa số đại biểu tham dự Đại hội toàn thể/ Hội nghị thường niên biểu quyết tán thành
 • Trường hợp có nhiều ý kiến yêu cầu thay đổi một số điều khoản của Qui chế này, Tổng thư ký có trách nhiệm tập hợp và trình Đại hội toàn thể/ Hội nghị thường niên để điều chỉnh.