1. Được trực tiếp tham gia các hoạt động của Hiệp hội, được sử dụng và hưởng lợi từ các giá trị chung của Hội theo Điều lệ và Qui tắc ứng xử nội bộ, được tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Cử Đại biểu tham dự Đại hội của Hiệp hội và các cuộc Hội thảo, hội nghị chuyên đề do Hiệp hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.
2. Được thảo luận, biểu quyết, chất vấn, phê bình mọi công việc của Hiệp hội; được tham gia trao đổi, góp ý, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc cũng như phát huy các thế mạnh trong hoạt động sản xuất-kinh doanh-dịch vụ của các tổ chức thành viên.
3. Thông qua Hiệp hội, đề xuất các vấn đề về chế độ, chính sách, pháp luật liên quan; Kiến nghị với Hiệp hội để đề nghị cơ quan Nhà nước về những vấn đề bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện những chủ trương, chính sách có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội.
4. Hội viên chính thức được ứng cử, đề cử và bầu vào Ban Chấp hành và các chức vụ khác của Hiệp hội. Hội viên chính thức được ủy quyền cho hội viên viên chính thức khác trong Hiệp hội thực hiện các quyền của mình.
5. Được hội cung cấp thông tin, ấn phẩm, phổ biến kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ-kỹ thuật trong quá trình áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến bằng nhiều hình thức khác nhau như hội nghị, hội thảo, đào tạo, khảo sát kinh nghiệm trong và ngoài nước.

6. Được hội tạo cơ hội hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu khoa học-công nghệ, phát triển nguồn lực, phát triển thị trường.
7. Hội viên liên kết được hưởng các quyền như Hội viên chính thức, trừ quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết.
8. Yêu cầu Hiệp hội bảo vệ lợi ích hợp pháp trong hoạt động nghề nghiệp của cá nhân Hội viên khi bị xâm phạm.
9. Được làm đơn xin ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không đủ điều kiện tiếp tục tham gia Hiệp hội.